Sima Qian and his Shiji

Sun Tzu's Art of Warfare

The Kouming Sword

Ancient Love Story of the Han Dynasty 

.Li Bai, Great Poet of the Tang Dynasty 
    
Li Bai Poems and Paintings

The Emperor Who Started It All 

Confucius Confusion  

Qu Yuan

A Han Princess and the Tibetan king 

Powerful Women

Empress Wu Zetian 

Woman Warriors
  
Women Warriors' Secret   
  
Hua Mulan 
  
Fuhao

The Four Beauties
  
Xishi 
   Diaochan 
   Yang Guifei 
 
Wang Zhaojun

Women Scholars and Poets
   Ban Zhao
    Shangguan Wan'er 
    Cai Wenji
  
Li Qingzhao 

Zhao Feiyan: a Dancer's Rise and Fall 

"Lost" Jews of Kaifeng 
The Angel of Austria's Jews 
 

clearpixel.gif